Skip to main content

Kavramlar sözlüğü

Kullanmış olduğumuz kimi terimleri, kavramları açıklamaya çalıştık.


 

Oyun temelli öğrenme

Oyun temelli öğrenmenin özünde, oyun oynarken öğrenmek vardır. Özellikle erken çocukluk döneminde kullanılan bu metodda öğrenme süreci, çocukların liderlik ettiği serbest oyunlar (free play) veya bir yetişkin eşliğinde oynanan oyunlar (guided play) ile sürdürülür.


Oyun doğası gereği, nihai bir amacı olmayan, süreç odaklı, çocukların gönüllü katıldığı, hayâl gücüne dayalı, eğlenceli bir aktivitedir.
Bu aktivite vesilesiyle çocuklar, dikkatlerini kolaylıkla toparlayabilir, inisiyatif alabilirler.
Oyun temelli öğrenme, bir çocuğun sosyal-duygusal öğrenme, güven ve motivasyon geliştirme ve bilişsel becerileri uygulama yoluyla bütünsel olarak gelişmesine yardımcı olur.

Kaynak:

https://www.wonderschool.com/p/parent-resources/what-is-play-based-learning/ 

http://www.child-encyclopedia.com/play-based-learning/according-experts/defining-play-based-learning

Çalışmak zorunda bırakılan çocuk

Yaşına uygun olmayan; zihinsel, fiziksel, sosyal veya ahlaki olarak tehlikeli ve zararlı olan; okula devamı engelleyen, okulu terke yol açan veya okulla birlikte yürütülmesi ağır olan işlerde çalışmak zorunda bırakılan çocuk anlamına gelir.

Çocukların ticareti, kölelik koşullarında çalıştırılmaları, pornografik yayın üretiminde kullanılmaları, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinde kullanılmaları 182 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 3. maddesi kapsamında çalışmak zorunda bırakılan çocukların  çalıştıkları en kötü biçimdeki işlerdendir. 

Kaynak: https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm

Çocuk koruma

Çocuk koruma, çocuğun gelişimini sekteye uğratacak her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunmasını ifade eder.

Çocuk hakları sözleşmesini imzalayan devletler, çocukların korunacağına dair söz vermişlerdir ve pek çok devlet bu konuda çocuk koruma sistemleri geliştirmiştir.

Türkiye’de 9501 numaralı Çocuk Koruma Kanunu korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukların korunmasına dair usul ve esasları düzenler. 

Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm kavramının kökeni 19. yy’a kadar iner.
Günümüzde “kentsel yenileme” (urban renewal) ve “kentsel canlandırma” (urban regeneration) kavramları ile birlikte de kullanılır. 

2000’lerden sonra sadece fiziksel mekân dönüşümüne odaklanılan bir eylem olmasından ziyade sosyal, ekonomik ve çevresel değişkenleri de dahil eden bir yaklaşıma doğru evrildi.

Bu süreci besleyen ‘yerinde dönüşüm’ kavramı ortaya çıktı.
Yerinde dönüşüm kavramı, mahallede yaşayan toplumu yerinden etmeyen, hem fiziksel hem de sosyal müdahaleleri içeren bir yaklaşımdır.

Sulukule’deki kentsel dönüşüm süreci 2005-2009 yılları arasında sürdü. Sulukule’deki süreçte, ideal olan yerinde dönüşüm yaklaşımı yerine, sadece fiziksel müdahaleyi içeren projeler üretildi.
Süreç sonunda mahalle fiziksel olarak ortadan kalkarken, sosyal ve kültürel yapı da yerinden edilmiş oldu.

Geniş bilgi için:

Evrim Yılmaz, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Süreç ve Aktörler: Sulukule Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2009.

Tolga İslam, “Devlet Eksenli Soylulaşma ve Yerel Halk: Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) Örneği.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

Sitemiz Google Analytics kodu barındırmaktadır. Google bu hizmet için cookie kullanmaktadır.